top of page
Praktisch

Annet te Bokkel

Koningin Wilhelminalaan 13

7433 CD Schalkhaar

 

 

06-17 25 44 75

info@annettebokkel.nl

 

NVO

VIV

RBCZ

CAM

KvK 081 99 680

BTW ID nr .:

NL001486026B05

Beroepscode

 

Als orthopedagoog/psychosociaal therapeut ga ik een professionele relatie met ouder(s) en kinderen en volwassenen aan. Het is belangrijk om met elkaar af te spreken aan welke regels wij ons zullen houden.

 

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen(NVO) ben ik gebonden aan de beroepscode van de vereniging. Deze beroepscode kun je beschouwen als een verzameling gedragsregels waar een pedagoog en zijn/haar cliënt zich aan dienen te houden. Deze beroepscode is terug te lezen op nvo.nl.

 

Daarnaast ben ik ook aangesloten bij de Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde (VIV; vivnederland.nl) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ; www.rbcz.nu).

 

Als lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) ben ik gebonden aan de VIV-praktijkcode en ethische code. De VIV is als enige beroepsvereniging ISO-gecertificeerd en in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg. Voor behandeling/ therapie wordt een ‘informed consent’ (geïnformeerde toestemming) ondertekend. Heb je een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kun je een klacht indienen bij de VIV. Verder ben ik aangesloten bij de geschillencommissie CAM.

Ik handel volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 

Tarieven

 

Mijn honorarium bedraagt: € 85,- per consult. Een consult bestaat uit 45 minuten.contacttijd en 15 minuten voorbereidingstijd en verslaglegging.

 

Bij verhindering dient een afspraak minstens 48 uur van te voren te worden afgezegd. Als een afspraak tijdig wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum rechtstreeks aan mij te worden betaald. De nota’s kunnen bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 

Kosten voor behandeling worden alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor informatie over vergoeding kun je terecht op de website van de VIV (vivnederland.nl). Onder het kopje ‘zorgverzekeraars’ is te zien of de verzekeraar de kosten vergoedt. Een aantal verzekeringen vergoeden alleen als er ook een RBCZ-registratie is. Ik heb een RBCZ-registratie. Raadpleeg in alle gevallen jouw eigen verzekeraar om te informeren naar de vergoeding waar je recht op hebt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Cliënten kunnen wel vragen om een (deel van het) dossier te laten vernietigen. Bijvoorbeeld aan het einde van de behandeling. De pedagoog maakt dan een afweging of vernietiging kan en neemt binnen 4 weken een besluit. Meestal wordt een dergelijk verzoek gehonoreerd.

De correspondentie (verzoek en besluit) worden dan bewaard op de plek waar normaliter het dossier te vinden zou zijn. Voor deze correspondentie geldt dezelfde bewaartermijn als voor het gewone dossier.

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling zoals 'psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult

 

bottom of page